Dades personals i protecció de dades

1. Política de privacidad

CECILIA BONO informa als usuaris del lloc web (www.bonobono-online.com) sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o sol·licitud d’informació a través d’aquest lloc web, així com de les dades personals de que disposi CECILIA BONO recaptats per qualsevol altre mitjà o motiu. 

En aquest sentit, CECILIA BONO garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garanties de Drets Digitals i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i seguretat de les dades.


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
CECILIA BONO

C/ Banys Vells 3 Local 2
08003 (Barcelona)


2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

CECILIA BONO té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o el d’emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, CECILIA BONO serà considerada com a Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

A su vez, CECILIA BONO informa als usuaris de que la finalitat del tractament de les dades demanades contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial, així com l’enviament d’informacions i ofertes que s’assimilin a la informació sol·licitada

Les seves dades seran degudament conservades i protegides contra pèrdua o alteració de la informació i accessos no autoritzats mentre hi hagi la relació comercial i, un cop finalitzada la mateixa, durant el temps necessari fins a la prescripció de responsabilitats, llevat que vostè ens indiqui el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades.


3. Comunicació d’informació a tercers

CECILIA BONO informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament el qual haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix el Reglament General (UE) 2016/679.


4. Drets dels usuaris

El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

< span style = "color: # 000000;"> Com sigui que les dades de l’usuari són objecte de tractament o són conservats per part de CECÍLIA BO els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de l’tractament d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: CECÍLIA BONO, C / Banys Vells 3 local 2, 08003 Barcelona. Indicant en el sobre “Protecció de Dades” i aportant fotocòpia de la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport).

la comunicació ha de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, el domicili i les dades acreditatives i la petició de sol·licitud de el dret que desitgi exercir.

l’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari, el seu hereu o per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat, acceptació de l’herència o poders.

També li informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que han estat vulnerats els seus drets.

Es prohibeix, expressament, als menors de 14 anys, facilitar cap dada a través d’aquest lloc web, sense comptar amb el consentiment i supervisió dels seus pares o tutors legals.

Si el prestador tingués notícia sobre la infracció de la referida prohibició, procedirà a l’eliminació de qualsevol dada associada a l’usuari en qüestió.

SEGURETAT INFORMÀTICA

CECILIA BONO ha adoptat totes les precaucions, raonables al seu abast, per garantir la navegabilitat de manera segura en el Lloc Web.

Tot i això, CECILIA BONO no es responsabilitza de les conseqüències que pugui tenir la no disponibilitat o el mal funcionament del Lloc Web a causa de fallades en els servidors o programes, virus, atacs informàtics, incompatibilitat amb el navegador o sistema operatiu de l’usuari, o qualsevol altre motiu aliè al control de CECILIA BONO

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari es compromet a navegar pel lloc web i a utilitzar el seu contingut amb bona fe. Així mateix, es compromet a facilitar informació correcta i exacta en els formularis i apartats que ho requereixin perquè CECILIA BONO pugui prestar els serveis sol·licitats de la forma més eficient.

En cas que l’usuari faciliti informació d’altres persones, per exemple per enviar-los un obsequi o una promoció, assegureu comptar amb el seu consentiment exprés abans de facilitar les seves dades.

CANVIS EN EL LLOC WEB I EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I SEGURETAT

Tots els continguts del Lloc Web, incloent-hi la Política de Privadesa i Seguretat, estan subjectes a actualitzacions i canvis de forma permanent sense avís previ. Per tant, es recomana al consumidor consultar periòdicament aquest apartat per conèixer les novetats que l’afecten.